Història

El primer escrit que es coneix referit al poble és el de “Castell de Tarbana”. La grafia actual apareix l’any 1274 quan el rei Jaime I dóna a la seua dama, Sibil·la de Saga, la “Fortificació de Tàrbena”. Més tard ja es parla de “Vaig valdre de Tàrbena” i “Baronia de Tàrbena” Abans de ser dominat per Jaime I, el castell de Tàrbena va pertànyer a Abu-Abdalá-Ben-Hudzail, sobrenomenat Al-Azrach. Després de dos segles de vicissituds en 1445, un valencià, Guerau Bou adquireix el castell de Tàrbena amb tota la seua vall per la quantitat de 47.200 sous.

Un moment crucial de la nostra història és l’any 1609: Es decreta l’expulsió dels Moriscs i aquest lloc així com punts altres del Regne de València queden despoblats. Catalina de Moneada emmanilla del Marquès d’Aitona i Virrey de Balears i Aragó intenta la repoblació d’aquestes terres per dues vegades, en 1612 i 1616. Els colons procedien de Mallorca. Ells ens van llegar la llengua i costums que perduren molt arrelades.

Share This